Tư vấn công bố thông tin

Công bố thông tin là công tác quan trọng đóng góp vào sự thành công của một doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Dịch vụ công bố thông tin được thiết kế nhằm đảm bảo các mục tiêu cơ bản trong công tác công bố thông tin mà mỗi doanh nghiệp hướng tới:

  • Đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về Công bố thông tin;
  • Tạo lập kênh thông tin hai chiều hiệu quả giữa Doanh nghiệp với Thị trường, giúp thị trường đánh giá chính xác hơn về thế mạnh và tiềm năng của doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh bền vững của doanh nghiệp trên thị trường;
  • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng có lợi giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, giới phân tích và các tổ chức môi giới chứng khoán.