Thông báo thay đổi địa điểm và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018