THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán   Nhà nước cấp ngày 12/04/2017 và Quyết định số 585/QĐ-UBCK về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng kí ngày 09/06/2017)
1.      Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
2.      Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống          Đa, TP Hà Nội
3.      Số điện thoại: 04 62 929 003; 04 62 629 588
4.      Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
5.      Cổ phiếu chào bán:
         - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
         - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
         - Mệnh giá: 10.000 đồng
         - Số lượng đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.078.940 cổ phiếu
         - Giá chào bán:  10.000 đồng/cổ phiếu
         - Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 300.789.400.000 đồng
        - Tỷ lệ thực hiện quyền (đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu): 1:0,96, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số lượng cổ phiếu được quyền mua thêm được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua : 10 x 0,96 và được làm tròn xuống hàng đơn vị
6.      Vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: 300.789.400.000 đồng
7.      Mục đích huy động vốn: Chi tiết về mục đích sử dụng vốn được nêu trong Bản cáo bạch.
8.      Giá bán ra cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
9.      Thời gian phân phối cổ phiếu :
vChào bán cho cổ đông hiện hữu
         + Thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/05/2017
         + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 15/05/2017 đến ngày 21/07/2017
         + Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền: từ 15/05/2017 đến ngày 31/07/2017
10.   Số lượng đăng ký mua tối thiểu cho cổ đông hiện hữu: không có
11.   Địa điểm nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
        - Địa điểm nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Theo nội dung Bản cáo bạch
        - Địa điểm công bố bản cáo bạch:
           + Website tổ chức phát hành: http://apaxholdings.com.vn/
           + Website tổ chức tư vấn: http://www.shs.com.vn/
        - Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
12.   Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
        - Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:
           Tên tài khoản: Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings
            Số tài khoản:1009691354 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội _ Chi nhánh Hà Nội
 

  Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)
 
 

Vũ Cẩm La Hương