HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu IBC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ