Đầu tư tài chính
Đầu tư vào các doanh nghiệp thoái vốn của nhà nước; các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp chưa niêm yết và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào các doanh nghiệp mới thành lập.