Cập nhật tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con
- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax: 79,69%
- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Igarten: 95,49%
- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần English Now Global: 51%
- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Trường liên cấp Firbank Australia: 51%