Ban lãnh đạo
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ

Họ tên
 
Tuổi

Các chức danh đang nắm giữ khác
 
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Thủy
35
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup;
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân Phối Egame;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX.
 Thành viên HĐQT Bà Vũ Cẩm La Hương
43
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư APAX Holdings
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Phú
 
34
Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup;
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX.
 
 Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Khánh
 
34 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup;
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX.
 Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Dung
 
30
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân Phối Egame.
Thành viên HĐQT Ông Quách Mạnh Hào
42
 

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh
 

42
 
 
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
 

Chức vụ

Họ tên
 
Tuổi

Các chức danh đang nắm giữ khác
 
 
Tổng Giám đốc

Bà Vũ Cẩm La Hương
 
 
43
 
 
 


 
   
 
 
 
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Mạnh Phú
 
 
34
 
 
BAN KIẾM SOÁT
 

Chức vụ

Họ tên
 
Tuổi

Các chức danh đang nắm giữ khác
Trưởng BKS
 
Bà Phạm Thị Thanh Thọ
41
 
 Thành viên BKS
 
Bà Đỗ Thị Nhâm
30
Trưởng Phòng Pháp chế kiêm trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup;