Ban lãnh đạo
         
         

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Chức vụ hiện tại
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Thủy 39 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại các Công ty:
- CTCP Đầu tư và Phân phối Egame
- CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup
- CTCP Anh ngữ Apax
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Khánh 38

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Thành viên HĐQT các Công ty:
- CTCP Tập đoàn Giáo dục EGroup
- CTCP Phát triển Giáo dục IGarten
- CTCP Anh ngữ Apax Speedy
2. Thành viên HĐQT kiêm TGĐ tại CTCP Anh ngữ Apax Academy
3. Phó Tổng Giám đốc CTCP Anh ngữ Apax
Thành viên HĐQT Bà Vũ Cẩm La Hương 47 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Thành viên HĐQT  độc lập   Ông Nguyễn Trọng Quỳnh 45 -Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
-Giám sát kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame
Thành viên HĐQT       Ông Quách Mạnh Hào 45 - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- T/v HĐQT độc lập – CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Thành viên HĐQT độc lập


________________

Thành viên HĐQT độc lập

 
  
 Ông
Nguyễn Minh Chính____________________

Ông
Sang Ho Jung

 
___________


 

38_____
 

- Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
CTCP An Phát Khánh


_________________________________

Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Travis Stewart 43 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Mạnh Phú 38 - Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Phát triển Giáo dục IGarten
- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Anh ngữ Speedy
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Anh ngữ APAX
- Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP Anh ngữ Apax Academy

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Thị Thanh Thọ 45 - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Kế toán Trưởng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup
- Kế toán Trưởng CT TNHH Đầu tư Estartup
- Kế toán Trưởng CT TNHH Đầu tư Efuture
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Diệp 31 - Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Nhân viên hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên   37 - Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Igarten