Apax Holdings tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019


- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/04/2019
- Thời gian tổ chức dự kiến:  Từ 08h30 đến 11h30, ngày 26/04/2019
- Địa điểm tở chức dự kiến:  Phòng họp Khách sạn Daewoo 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019, tại đường link http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm. nội dung chi tiết như sau:
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 
- Báo cáo Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;